Kategoria: Ludzie i władza

SEKTA OGARNIA NARÓD

Tak brzmi zasada czasu wojny; jesii teraz ta zasada wydaje się stosowna na czas po­koju, to tylko dlatego, iż nie jest to prawdziwy pokój, lecz jedynie zamaskowana wojna.Tak więc sytuacja, w której sekta ogarnia ca

ZGIEŁK BITEWNY

Nie idzie tu o spory graniczne, o starcia między dwoma sąsiadującymi z sobą krajami,o  ambicje władców czy różnice zdań między mmi. jeden naród i jedna wiara podejmuje świętą woj­nę o podbój świata. To islam, Republika

RZĄDZENIE MYŚLAMI

Wojna od początku rządzi myślami, pochłania wysiłki i przeistacza ludzką egzystencję w nie­ustanną ofiarę, stanowiąc zarazem dla człowieka wzniosłą ceremonię, w której najwyższe wyrzecze­nie ukoronuje życie od dawna poświęcone bogom walki. Uważa się ją za

RELIGIA WOJNY

Religia wojny eliminuje wszelkie inne wierzenia, obiecując życie wieczne jedynie wojownikowi ginącemu na polu bitwy oraz ko­biecie, która wydaje na świat jego następcę. We wszystkich sercach powiewają niewidzialne sztan­dary, szarpane tą samą nawałnicą. Wszyscy —

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Korzysta z nich po to tylko, by je roz­brajać. Nie tylko nie sprzyja im, lecz przyczynia się do ich zaniku. Tych, którzy biorą je sobie do serca, zniechęca, dowodząc, że nie ma sensu trzy­mać się

WYKORZYSTYWANIE DO SWOICH CELÓW

Dzięki niemu jednostki uświadamiają sobie zwią­zane z tym obowiązki, uczą się dyscypliny, nie­odzownej, jeśli ktoś pożąda naprawdę wyjątko­wych losów. Zazwyczaj społeczeństwo wchłania i wykorzystuje do swoich celów niezależne siły, które zrazu pragnęły działać przeciw niemu.

W DZIEJACH DUSZY

Kultura lepiej wychodzi na synach mar­notrawnych niż na tych, którzy nigdy nie schodzą z utartych ścieżek. Niewątpliwie te burzliwe ucieczki rzadko tylko wiodą do poważniejszych rezultatów. Z czasem wszystko wraca do ładu i spokoju. Sekta,

KAŻDE DOŚWIADCZENIE

Każde doświadczenie stwarza, a potem umacnia pewną skłonność, pewną dyspozycję, któ­ra z czasem staje się drugą naturą, przy czym skłonności najdawniejsze są też najgłębsze, naj­trwalsze. To niemała rzecz — nauczyć się wier­ności i dyscypliny. W sprzyjających

WYROBIONA ODPORNOŚĆ

Wyrabia w sobie od­porność niewspółmierną do pokus i gróźb, jakie może jej przeciwstawić społeczeństwo. Wypraco­wuje doktrynę i program. Wypowiada walkę bez pardonu, narażając się tym samym na prześlado­wania. Wszelkie cnoty uprawiane przez sektę przy­bierają charakter

TWARDZI LUDZIE

Gdy jednak ci twardzi ludzie przejmują władzę, od razu wszystko zmie­nia charakter; postawa, która sprzyjała bohater­stwu, teraz prowadzi do podłości. Obejmując swym wpływem cały naród, sekta przestaj’e wer­bować swych członków spośród wybrańców. Do rozrośniętej niepomiernie